รวม ค่าเทอม มหาวิทยาลัยมหิดล [เริ่มต้นหลักหมื่น]

มหาวิทยาลัยมหิดล รูปที่ 3

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการคิดค่าเทอมในลักษณะแบบเหมาจ่ายต่อเทอม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา โดยมีการกำหนดตามแต่ละหลักสูตรไว้ดังนี้

คณะกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด 25,000/เทอม
กิจกรรมบำบัด 25,000/เทอม

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ 50,000/เทอม
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 1,350,000/ปี
นศ.ต่างชาติ 1,500,000/ปี

คณะเทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์ 25,000/เทอม
รังสีเทคนิค 25,000/เทอม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 77,000/เทอม
วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 55,000/เทอม

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ 25,000/เทอม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตร์ 30,000/เทอม
แพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ตรีควบโท)
แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต (ตรีควบโท)
พยาบาลศาสตร์ 25,000/เทอม
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 21,000/เทอม
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรีควบโท)
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 25,000/เทอม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตร์ 30,000/เทอม
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 21,000/เทอม
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25,000/เทอม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 21,000/เทอม
กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 35,000/เทอม
กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

คณะเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์ 30,000/เทอม

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 21,000/เทอม
คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) 350,000/ตลอดหลักสูตร
คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) 586,000/ตลอดหลักสูตร
เคมี 21,000/เทอม
ชีววิทยา 21,000/เทอม
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 21,000/เทอม
พฤกษศาสตร์ 21,000/เทอม
ฟิสิกส์ 21,000/เทอม
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร
ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี 30,000/เทอม
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 75,000/เทอม
วิศวกรรมเครื่องกล 30,000/เทอม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30,000/เทอม
วิศวกรรมไฟฟ้า 30,000/เทอม
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 30,000/เทอม
วิศวกรรมโยธา 30,000/เทอม
วิศวกรรมอุตสาหการ 30,000/เทอม
วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 75,000/เทอม
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 75,000/เทอม

คณะศิลปศาสตร์

ภาษาไทย 17,000/เทอม
ภาษาอังกฤษ 17,000/เทอม
ภาษาจีน (นานาชาติ) – Plan A 440,000/ตลอดหลักสูตร
ภาษาจีน (นานาชาติ) – Plan B1/B2 508,000/ตลอดหลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เวชระเบียน 21,000/เทอม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์ 25,000/เทอม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์ 18,000/เทอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21,000/เทอม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 21,000/เทอม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 360,000/ตลอดหลักสูตร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก 692,100-732,100/ตลอดหลักสูตร
ดนตรีแจ๊ส 684,100/ตลอดหลักสูตร
การประพันธ์ดนตรี 674,000/ตลอดหลักสูตร
ละครเพลง 728,100/ตลอดหลักสูตร
ดนตรีสมัยนิยม 684,000/ตลอดหลักสูตร
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 688,100/ตลอดหลักสูตร
ธุรกิจดนตรี 626,100-646,100/ตลอดหลักสูตร
ดนตรีศึกษาและการสอน 651,100-671,100/ตลอดหลักสูตร
เทคโนโลยีดนตรี 626,100-646,100/ตลอดหลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (นานาชาติ) นศ.ไทย 794,400/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,029,600/ตลอดหลักสูตร
สื่อและการสื่อสาร (นานาชาติ) นศ.ไทย 832,200/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,068,800/ตลอดหลักสูตร
การเงิน (นานาชาติ) นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร
การตลาด (นานาชาติ) นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นานาชาติ) นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 805,800/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,031,200/ตลอดหลักสูตร
เคมี (นานาชาติ) นศ.ไทย 869,700/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,112,800/ตลอดหลักสูตร
ฟิสิกส์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 860,100/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,105,400/ตลอดหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 816,300/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,047,200/ตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) นศ.ไทย 865,800/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,106,200/ตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) นศ.ไทย 845,700/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,101,600/ตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) นศ.ไทย 827,734/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,065,067/ตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 819,900/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,058,600/ตลอดหลักสูตร
การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 954,600/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,203,400/ตลอดหลักสูตร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (นานาชาติ) นศ.ไทย 761,400/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 982,600/ตลอดหลักสูตร
วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (นานาชาติ) นศ.ไทย 787,800/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,020,200/ตลอดหลักสูตร
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (นานาชาติ) นศ.ไทย 945,900-1,134,000/ตลอดหลักสูตร
นศ.ต่างชาติ 1,228,500-1,474,200/ตลอดหลักสูตร

วิทยาลัยราชสุดา

หูหนวกศึกษา 21,000/เทอม
การศึกษาของคนหูหนวก 21,000/เทอม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย 21,000/เทอม
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา 21,000/เทอม
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล 21,000/เทอม

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศาสนศึกษา 18,000/เทอม

วิทยาเขตกาญจนบุรี

บริหารธุรกิจ 17,000/เทอม
การบัญชี 17,000/เทอม
เทคโนโลยีการอาหาร 18,000/เทอม
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 18,000/เทอม
ธรณีศาสตร์ 21,000/เทอม
วิทยาศาสตร์การเกษตร 18,000/เทอม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 25,000/เทอม

วิทยาเขตนครสวรรค์

พยาบาลศาสตร์ 25,000/เทอม
เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 18,000/เทอม
การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 17,000/เทอม
สาธารณสุขชุมชน 18,000/เทอม

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

เกษตรศาสตร์ 18,000/เทอม
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 17,000/เทอม
สาธารณสุขศาสตร์ 18,000/เทอม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,000/เทอม