รีวิว สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

กิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหิดล

สาขากิจกรรมบำบัด เป็นอีกหนึ่งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นนักกิจกรรมบำบัด โดยจะใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด

สาขากิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นสาขาที่ได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปัจจุบันสาขากิจกรรมบำบัดฯ ได้มีการใช้โครงสร้างหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

จบไปเป็นนักกิจกรรมบำบัด

หลักจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัดแล้ว บัณฑิตสาขาประกอบอาชีพเป็นนักกิจกรรมบำบัดได้ ทั้งในสถานพยาบาลที่แผนกด้านกิจกรรมบำบัดทุกระดับ รวมไปถึงหน่วยงานที่ต้องการกิจกรรมบำบัดสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวหรือชุมชน ตลอดจนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านกิจกรรมบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรียน 4 ปี 133 หน่วยกิต พร้อมฝึกปฏิงาน

การเรียนการสอนของสาขากิจกรรมบำบัดนั้น ผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยการเรียนนั้นจะมีการเรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมไปถึงวิชาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร จิตวิทยา เป็นต้น ในส่วนวิชาเฉพาะทางด้านกิจกรรมบำบัดก็จะศึกษาหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ กายวิภาค การพยาบาล เภสัชศาสตร์ การบำบัด ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิงานทางคลินิก และทำโครงการวิจัยอีกด้วย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาเสรีต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจได้

ค่าเทอม สาขากิจกรรมบำบัด มหิดล

สำหรับค่าเทอมของสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัดนั้นจะอยู่ในลักษณะเหมาจ่ายต่อเทอม เทอมละ 25,000 บาท สำหรับค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล ของสาขาอื่นดูได้จากตรงนี้

Download โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย สาขาดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้จากตรงนี้