รีวิว สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ม.มหิดล

สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย 2 วิชาเอกใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

รีวิว หลักสูตรแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

รีวิว หลักสูตรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิการ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี

รีวิว หลักสูตรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

รีวิว สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

รีวิว สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจะได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะใช้เวลาศึกษา 4 ปี

รีวิว หลักสูตรทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยหลักสูตรล่าสุดเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562

รีวิว สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

สาขากิจกรรมบำบัด เป็นอีกหนึ่งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นนักกิจกรรมบำบัด โดยจะใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี

รีวิว สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกสาขาหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดการเรียนการสอนมานานตั้งแต่ปีการศึกษา 2508

รีวิว หอพัก ม.มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล บริการอาคารหอพักสำหรับนักศึกษา ในพื้นที่ศาลายา จำนวน 10 อาคาร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ ทั้งหอพักชาย และหอพักหญิง ดังนี้