รีวิว หลักสูตรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ปัจจุบันมีการใช้โครงสร้างหลักสูตรที่มีการปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพด้านพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเมื่อผู้เรียนศึกษาจบ จะได้รับวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science—B.N.S.) โดยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี โดยปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ที่จะต้องศึกษาและมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 137 หน่วยกิต ทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

ศึกษาทางด้านการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มีการจัดการเรียนทางด้านการพยาบาลทั้งด้านการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มารดาทารก การผดุงครรภ์ สาธารณภัย สุขภาพจิต กฎหมายทางด้านการพยาบาล ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้เรียนยังมีต้องมีความรู้พื้นฐานต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี กายวิภาค เภสัชวิทยา สถิติ ตลอดจนวิชาทางด้านสุขภาพและนันทนาการ ภาษาศาสตร์ การสื่อสาร มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนวิชาเสรีตามที่นักศึกษาสนใจได้เช่นกัน

ค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น จะมีการคำค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อเทอมอยู่ที่ 25,000 บาท/เทอม นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาอื่นๆ ได้จากที่นี่

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สนใจในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นี้ สาขาดาวน์โหลดไฟล์โครงสร้างหลักสูตรมาศึกษาต่อเพิ่มเติมได้จากตรงนี้

ยังมีหลักสูตรพยาบาลอีกหนึ่งหลักสูตร

นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์อีกหลักสูตรหนึ่ง ที่สังกัดอยู่กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งสามารถอ่านรีวิวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จากตรงนี้