รีวิว หลักสูตรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล

พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิการ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี

พยาบาล รามาธิบดี มหิดล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science—B.N.S) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการทางด้านพยาบาลศาสตร์อีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 ภายใต้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และไม่เกิน 8 ปี

เรียนพยาบาลทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฯนี้ จะเป็นการศึกษาทางด้านการพยาบาล ทั้งในเบื้องต้นและเชิงลึกของการพยาบาลโดยมีตัวอย่างรายวิชาเช่น การพยาบาลรากฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เด็กและวัยรุ่น การผดุงครรภ์ อนามัยชุมชน จริยศาสตร์ ตลอดจนวิชาพื้นฐานอย่าง กายวิภาค เคมี ชีวะ เภสัช สถิติ ตลอดจนวิชาทางด้านการแพทย์ในบางส่วน นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การสื่อสาร รวมไปถึงเลือกเรียนวิชาเสรีในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ ตลอดจนการเข้าฝึกการปฏิบัติการทางด้านพยาบาลด้วย

จบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

อาชีพหลักจากที่นักศึกษาสามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว นั้นมีหลากหลาย โดยในเบื้องต้นจะเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับ รวมไปถึงยังสามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ หรืออาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านการพยาบาล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเทอม เหมาจ่าย

สำหรับค่าเทอมของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นจะอยู่ในลักษณะของการจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อเทอม ที่ 25,000 บาท ทั้งนี้สามารถดูค่าเทอมของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาอื่นๆ ได้จากตรงนี้

โครงสร้างหลักสูตร พยาบาล รามา

นักเรียน หรือผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นี้ สาขาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรได้จากตรงนี้

มีอีก 1 หลักสูตรพยาบาลในมหิดล

นอกจากจะมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ยังมีหลักสูตรพยาบาลศสาตรบัณฑิต ที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย