รีวิว หลักสูตรแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหิดล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

แพทยศาสตร์ รามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine—M.D.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ โดยในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563 ที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 242 หน่วยกิต โดยจะใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

มีการทำ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 23 แห่ง

หลักสูตรแพทยศาสตร์ฯนี้ ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวนถึง 23 แห่ง ได้แก่ สถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สวีเดน จีน ฝรั่งเศส

เรียนหลักสูตรแพทย์

ในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ ตลอด 6 ปี นั้น ในช่วงต้นจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์เบื้องต้นก่อน รวมไปถึงวิชาพื้นฐานอย่างฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ตลอดจนวิชาทางด้านภาษาศาสตร์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ

ถัดมาจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ในแขนงต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น สรีระ ภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ กล้ามเนื้อ กระดูก เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ สตรี และที่สำคัญนักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกตามที่กำหนดอีกด้วย

สำเร็จการศึกษาไปเป็นแพทย์

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นี้ไปแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ แพทย์นักวิจัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางได้ ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ผู้ทำสัญญาฯกำหนดก่อน และเมื่อครบระยะเวลาแล้ว จึงจะสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ หรือประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหน่วยต่างๆ ได้อิสระ

ค่าเทอมแพทย์ รามา

การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นจะเป็นการจ่ายในลักษณะการเหมาเป็นเทอม โดยจะอยู่ที่เทอมละ 30,000 บาท/เทอม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่าเทอมของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาอื่นๆ ได้จากตรงนี้

โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตร์

ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลต่อเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯนี้ สามารถดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรได้จากตรงนี้

มีอีกหนึ่งหลักสูตรแพทย์ ในมหิดล

นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ยังมีหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกหนึ่งหลักสูตรด้วย