รีวิว หลักสูตรทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยหลักสูตรล่าสุดเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program-D.D.S) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ และเป็นวุฒิที่จะได้รับหลักสูตรนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากคณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด ในปีการศึกษา 2562

ศึกษา 6 ปีภายใต้ 235 หน่วยกิต

การศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินี้ จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 6 ปี และไม่เกิน 12 ปี ภายใต้จำนวนหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 235 หน่วยกิต ซึ่งจะแบ่งเป็นการศึกษาในระดับเตรียมทันตแพทย์ จำนวน 1 ปี ในระดับพรีคลินิก จำนวน 2 ปี และในระดับคลิกจำนวน 3 ปี

มีการทำ MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 28 แห่ง

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาทันตแพทย์ (MOU) กับสถานศึกษาในต่างประเทศกว่า 28 แห่งไม่ว่าจะเป็นใน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ลาว เมียนมา เวียดนาม เยอรมนี

จบไปเป็นทันตแพทย์ ทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นี้ไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรืออิสระ ทั้งในตำแหน่งทันตแพทย์ อาจารย์ นักวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ศึกษาทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยศาสตร์ วิชาเฉพาะทาง/วิชาชีพ รวมไปถึงวิชาเสรี ตลอดจนฝึกงาน

ในช่วงการเรียนการสอนช่วงต้นนั้น ผู้เรียนจะได้ศึกษาในรายวิชาเบื้องต้น ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แคลคูลัส) ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาชีพทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ในแต่ละภาคการเรียนนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาเสรีได้อีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องทำโครงงานวิจัย และเข้าฝึกปฏิบัติทางด้านทันตกรรม

ค่าเทอม ทันตแพทย์ มหิดล

สำหรับค่าเทอมของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น จะมีการคำนวณค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่ายอยู่ที่ 50,000 บาท/เทอม ทั้งนี้สามารถดูค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาอื่นๆได้จากที่นี่

ดาวน์โหลด โครงสร้างหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติฯ สาขาดาวน์โหลดไฟล์โครงสร้างหลักสูตรได้จากตรงนี้