รีวิว สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจะได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะใช้เวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่สำหรับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้วุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science—B.Sc.) ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology—Med. Tech.) โดยจะเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 4 ปี

การศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ฯนี้ จะเป็นการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ในระยะเวลา 4 ปี และมีการแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ

  • แบบปกติ
  • โครงการพิเศษที่มุ่งเน้นสร้างเสริมศัพยภาพด้านการบริการตรวจในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์
  • โครงการพิเศษที่มุ่งเน้นสร้างเสริมศักภาพเฉพาะด้านการจัดการ: โครงการ 4+1
  • โครงการพิสิฐวิธาน (Distinction Program)

โดยโครงการปกติและโครงการพิเศษ จะมีหน่วยกิตรวมทุกวิชาตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 145 หน่วยกิต ในขณะที่โครงการพิสิฐวิธาน จะมีหน่วยกิตทุกวิชารวมตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 147 หน่วยกิต

เป็นได้ทั้งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้ทั้งองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐและเอกชน หรือในภาคชุมชมก็ตาม รวมไปถึงนักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลทางการแพทย์ นักวิเคราะห์, ควบคุม, พัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลหรือคิดค้น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในภาคของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ ตลอดจนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก

เรียนทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิชาชีพ

การเรียนการสอนโดยภาพรวมของสาขาเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลจะเริ่มตั้งแต่วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แคลคูลัส ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงทางด้านสังคมศาสตร์ การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ตลอดจนวิชาด้านการแพทย์ในด้านต่างๆ และห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงนักศึกษายังสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆ ตามที่นักศึกษาสนใจได้เช่นกันทั้งในวิชาเสริมสร้างศักภาพพิเศษต่างๆ และวิชาเลือกเสรี นอกจากนี้นักษาต้องศึกษาทางวิชาภาคนิพนธ์หรือโครงการวิจัย และเข้าฝึกงานทางด้านเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

ค่าเทอม เทคนิคการแพทย์ มหิดล

สำหรับการค่าเทอมในการเรียนสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น จะเป็นการจ่ายแบบเหมาที่ 25,000 บาท/เทอม (ตรวจสอบค่าเทอมม.มหิดลสาขาอื่นๆ ได้จากตรงนี้)

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ สาขาดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากตรงนี้