รีวิว สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล

สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค (Radiological Technology) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิเป็นวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science—B.Sc.) ที่ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจะต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 145 หน่วยกิต

เรียนไปเป็นนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขารังสีเทคนิคนี้ไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นนักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรังสีเทคนิค รวมไปถึงผู้แทนฝ่ายขาย สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านรังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ

มีวิชาเรียนทั้งด้านรังสี การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสังคมศาสตร์

สำหรับผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรรังสีเทคนิคนี้ จะได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับรังสี วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี รวมไปถึงทางด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิชาเลือกเสรีตามที่ผู้เรียนสนใจ ตลอดจนเรียนรู้ทางการภาคนิพนธ์ และเข้าเข้ารับการฝึกงานด้วย รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

ค่าเทอม รังสีเทคนิค มหิดล

หลักสูตรรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบเหมาต่อเทอมอยู่ที่ 25,000 บาท/เทอม ทั้งนี้สามารถดูค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดลของสาขาอื่นๆ ได้จากตรงนี้

โครงสร้างหลักสูตร รังสีเทคนิค

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ สามารถศึกษาโครงการหลักสูตรเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรได้จากตรงนี้