รีวิว สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหิดล

สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกสาขาหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดการเรียนการสอนมานานตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านกายภาพบำบัด

ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (Physical Therapy, Faculty of Physical Therapy, Mahidol Unisersity) เป็นสาขาที่นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2563

สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2508 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ล่าสุดในปีการศึกษา 2563

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านกายภาพบำบัด

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขากายภาพบำบัดฯ นี้แล้ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น นักกายภาพบำบัด อยู่ในสถานประกอบการ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านกีฬา, ชุมชม หรือแม้แต่ครูโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้แทนขายอุปกรณ์ทางด้านกายภาพบำบัด, อุปกรณ์ทางการแพทย์

มีเรียนวิชาทั้งวิทย์และศิลป์

ในการเรียนการสอนของสาขากายภาพบำบัดนั้น แน่นอนว่าจะมีการเรียนการสอนที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ทั้งที่เป็นตัววิชาทั่วไปอย่างฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมไปไปถึงวิชาเฉพาะสาขาทางด้านกายภาพบำบัด ทั้งทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว การบำบัด ในขณะที่วิชาทางด้านศิลป์ก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา การสื่อสาร จิตวิทยา นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้จากการทำโครงการวิจัยและการเข้าฝึกปฏิบัติงานต่างๆ และทางหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามที่ตนเองสนใจอีกเช่นกัน

ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี

การเรียนการสอนของ สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งในบางปีจะมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนด้วย

ค่าเทอม สาขากายภาพบำบัด

ค่าเทอมของสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล อยู่ที่ 25,000 บาท/เทอม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาอื่นๆ ได้จากที่นี่

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อมาศึกษาต่อเพิ่มเติมได้จากที่นี่