มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะอะไรบ้าง ? ดูเลย รวมให้แล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล รูปที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะอะไรบ้าง ? มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายชื่อคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณะอะไรบ้าง

คณะกายภาพบำบัด

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

– หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

คณะเทคนิคการแพทย์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะพยาบาลศาสตร์

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ตรีควบโท)
– หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต (ตรีควบโท)
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรีควบโท)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย-เอกแก้ไขการได้ยิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย-เอกแก้ไขการพูด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
– หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
– หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
– หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

คณะเภสัชศาสตร์

– หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (วิชาเอกย่อยจากไฟฟ้า)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

– (ไม่มีระดับปริญญาตรี)

คณะศิลปศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

– หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัย

– (ไม่มีระดับปริญญาตรี)

วิทยาลัยการจัดการ

– (ไม่มีระดับปริญญาตรี)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาละครเพลง
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน
– หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

วิทยาลัยนานาชาติ

– หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (นานาชาติ)
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (นานาชาติ)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (นานาชาติ)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (นานาชาติ)
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (นานาชาติ)
– หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (นานาชาติ)

วิทยาลัยราชสุดา

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกการออกกำลังกายและการกีฬา
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา เอกฟุตบอล

วิทยาลัยศาสนศึกษา

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

วิทยาเขตกาญจนบุรี

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วิทยาเขตนครสวรรค์

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์